Unga och utbildning

En person håller i en väska.

Vi arbetar med utbildningsfrågor kopplade till skolutveckling, digitalisering, barn och ungas hälsa, integration samt ungdomsfrågor som berör motivation, delaktighet och engagemang. Vi arbetar utifrån uppdrag från länets tolv kommuner och utifrån nationella riktlinjer och styrdokument.

AV-Media Kalmar län

AV-Media är länets kompetenscentrum för film och digital pedagogik. Vi stöttar länets skolor och förskolor med strömmad film, utbildning i och utlåning av teknisk utrustning, samt omvärldsbevakning när det gäller skolutveckling och digitalisering.

Till AV-Medias webbplats

Ungdomsfrågor

Kommunförbundet sammankallar och faciliterar Barn- och ungdomsnätverket (BoU). Syftet är att samordna, sprida och implementera det arbete som görs med ungdomar i länets kommuner. Vi samordnar utifrån önskemål utbildningsinsatser kring ungdomsfrågor. I uppdraget ingår också att organisera arbetet med ungdomsenkäten LUPP som genomförs i länet vart tredje år.

Mer information om Barn- och ungdomsnätverket och LUPP

Skolutveckling​

Vi arbetar med ett brett stöd till länets skolledare, lärare, pedagoger samt prioriterade nätverk och grupper i deras uppdrag att utveckla Kalmar läns skol- och förskoleverksamheter. Ett stort fokus ligger på att arbeta för ökad måluppfyllelse, trygga elever och en ökad likvärdighet för eleverna i länet.

En stor del av vårt uppdrag handlar om att omvärldsbevaka skolutvecklingsfrågor och förmedla relevant information för att stötta skolans verksamhet. Ett annat fokus är kompetensstödjande insatser. Kommunförbundet deltar också i samarbete med LNU kring lärarutbildning, kompetensförsörjning m.m. samt faciliterar olika nätverk.

Mer information kring vårt arbete med skolutveckling

Arbetsmarknadsfrågor

I projektet Fortsatt samverkan leder till arbete arbetar vi för att skapa strategisk samverkan mellan aktörer som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, utbildning och kompetensförsörjning. Målsättningen är att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på sikt ska börja arbeta eller utbilda sig. I projektet ingår också ett fördjupat samarbete med länets företag för att öka möjligheterna till exempelvis praktik.

Kontakt

Peo Fahlström Verksamhetsledare unga och utbildning 0480-45 67 41 Skicka e-post