Dagvattenanläggningar

Kursen ger dig ökad kunskap om regelverket kring dagvattenanläggningar utifrån gällande lagstiftning.

Kursinnehåll

Exempel ges på en dagvattenplan samt olika lösningar på hur dagvatten kan hanteras. Dagen avslutas med en presentation av ett flödesschema som tagits fram inom projektet ”Dagvattenanläggningar, anmälan och tillståndsansökan”.

Tid och plats

Fredagen den 29 november 2019, KalmarSalen i Kalmar

Hålltider

08.30  Kaffe och registrering

09.00  Presentation av projektet ”Dagvattenanläggningar, anmälan och tillståndsansökan”

09.15  Verktyg för reglering av dagvatten med stöd av Plan- och bygglagen, Miljöbalken och
Lagen om allmänna vattentjänster.
Stefan Rubensson, jurist

11.30  Lunch

12.30  VA SYDs arbete med dagvatten och skyfall i samarbete med kommuner och andra intressenter.
Kristina Hall, VA-syd

13.30  Dagvattenåtgärder. Alternativ, dimensionering, utformning, underhållning, skötsel, reningsgrad, kontroll samt funktion vid förändrat klimat.
Jonas Andersson, WSR

14.15  Kaffe

14.35  Fortsättning dagvattenåtgärder

15.20  Presentation av flödesschemat och sammanfattning.
Eva Hammarström, Länsstyrelsen Kalmar län

16.00  Avslutning

Deltagare

Kommunhandläggare och personal från tekniska, VA, plan- och bygg, miljö, exploatering samt handläggare på Länsstyrelser som arbetar med dagvatten (miljö, samhällsbygg, vattenenhet, kris, klimat)

Medverkande

Stefan Rubensson -jurist och miljörättsexpert. Han har tidigare varit ordförande och chef för Statens Va-nämnd och chef för Miljödepartementets rättsenhet med ansvar för lagstiftningsarbetet av miljöbalken. Han har skrivit flera böcker inom miljörätt och är en av författarna till Kommentaren till miljöbalken.

Kristina Hall har de senaste 15 åren arbetat med hållbar stadsutveckling ut ett dagvatten- och skyfallsperspektiv. Hon arbetar aktivt med att förändra synen på hur vi hanterar och nyttjar det vatten vi har i staden, både inom sitt arbete som projektledare för Tillsammans gör vi plats för vattnet på VA SYD och som dagvatten- och skyfallsexpert på Svenskt Vatten.

Jonas Andersson– vd och konsult på WRS AB, Uppsala. Han har sedan mitten av 90-talet arbetat med bl.a. naturnära teknik för vattenrening och frågor som rör dagvattenhantering, från planering till genomförande, uppföljning, skötsel och kontroll. Jonas har också arbetat med dagvattenvägledningen till Stockholms nya dagvattenstrategi som innefattar både riktlinjer och kunskapssammanställning av reningstekniker.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 1 880 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Onsdagen den 20 november

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 1 vecka kursstart.

 

 

Kontakt

Karen Jensen Projektledare Miljösamverkan sydost 0480-45 67 07 Skicka e-post