Offentlig upphandling för icke-upphandlande tjänstemän

Välkommen till en kursdag om de grundläggande principerna för offentlig upphandling.

Sedan den 1 januari 2017 regleras den offentliga upphandlingen i Sverige av inte mindre än fyra lagar, varav lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, (LOU) är den mest kända och mest tillämpade. Lagarna om offentlig upphandling är dock relativt generella till sin utformning och framförallt EU:s grundläggande gemenskapsrättsliga principer, för att inte tala om rättspraxis, får mycket stort genomslag på den praktiska vardagen för upphandlare – och därmed den kommunala vardagen.

Efterlevnaden av regelverket om offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader utgör ett viktigt och centralt moment för de kommunala verksamheterna och en icke-följsamhet kan leda till mycket kännbara negativa effekter för den kommunala verksamheten och kommunernas medborgare i form av bristande försörjning, uppskjutna investeringar och en servicenivå till medborgare under det godtagbara. Lagstiftningen syftar i huvudsak till att skydda leverantörer från ett godtyckligt behandlas av de upphandlande myndigheterna  och att säkerställa att allt går rätt till.

Regelverket är omfattande och svårgenomträngligt för någon som inte sysslar med dessa frågor dagligen. Under en heldag går vi igenom ett antal grundläggande principer och de vanligast förekommande typsituationerna som en tjänsteman som är beroende av att det finns leverantörer till den verksamhet man är satta att sköta kan ställas inför i sin gärning.

Att ha grundläggande kunskaper och insikter om regelverket om offentlig upphandling är ett måste för dig som t.ex. använder ramavtal och/eller ägnar dig åt avtalsförvaltning- och uppföljning.

Kursinnehåll

  • Vilka är de lagar som reglerar den offentliga upphandlingen i Sverige och när och vem skall de tillämpas?
  • De grundläggande principerna för offentlig upphandling
  • På vilka anskaffningar skall lagarna inte tillämpas?
  • Att tilldela ett kontrakt direkt, vilka möjligheter finns till det – till exempel när vi är avtalslösa efter en överprövning?
  • Ramavtal
  • Upphandlingslagstiftningens påverkan på villkoren för kontraktet
  • Sekretess vid offentlig upphandling och avseende ingångna avtal
  • Ändringar i ingångna kontrakt.

Tid och plats

Onsdagen den 15 maj, Badholmen, Oskarshamn

Hålltider

08.30 Kursstart (Fika finns framdukat från 08.00)
12.00 Lunch
14.30 Fika
16.30 Dagen avslutas

Deltagare

Kursen vänder sig till handläggare, chefer, verksamhetsansvariga, inspektörer och förtroendevalda med inga, eller begränsade kunskaper, om det grundläggande regelverket om offentlig upphandling och inte dagligen kommer i kontakt med regelverket.

Medverkande

Kursledare är advokat Per-Ola Bergqvist, delägare vid Foyen Advokatfirma, Malmö. Per-Ola arbetar sedan femton år tillbaka med biträde till upphandlande myndigheter inför och under upphandlingar, biträder löpande som ombud i rättsliga prövningar och andra spörsmål inom rättsområdet.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 2 285 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Onsdagen den 17 april

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.

 

 

Kontaktperson

Ulrika Ericsson Handläggare kurs och administration 0480-45 67 04 Skicka e-post