Stadgar

Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län

Ändamål och medlemskap

§1

Kommunförbundet Kalmar län är en intresseorganisation för Kalmar läns primärkommuner med uppgift att tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan mellan kommunerna samt åt kommunerna svara för vissa uppdrag.

Kommunförbundet Kalmar län är en ideell förening och kallas nedan för förbundet.

Förbundet är ett offentligrättsligt organ och ska följa offentlighetsprincipen. Förbundet ska samverka med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i frågor av gemensamt intresse samt med övriga kommuner för att främja förbundets ändamål.

§ 2

Berättigade till medlemskap är primärkommunerna i Kalmar län.

Verksamhetsår och räkenskapsår

§ 3

Verksamhetsår och räkenskapsår för förbundet är 1 januari till 31 december, dvs. kalenderår.

Förbundskansli

§ 4

Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under styrelsen handha förbundets administration och ombesörja dess löpande verksamhet.

Förbundskansliet leds av en förbundschef som svarar inför styrelsen för förbundets löpande förvaltning.

Styrelse

§ 5

Förbundets styrelse utövar ledningen av förbundets verksamhet och har insyn i övriga organ samt förvaltar förbundets egendom. Styrelsen har sitt säte i Kalmar kommun, Kalmar län.

§ 6

Styrelsen ska bestå av 12 ledamöter och 12 personliga ersättare. Varje medlemskommun ska vardera nominera en ledamot och en personlig ersättare.

Styrelsen utses av ordinarie förbundsmöte för hela mandatperioden, dvs. till det första ordinarie förbundsmötet efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägde rum.

§ 7

Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande för den tid valet av styrelse avser. Fram till dess att ordförande är vald får den ledamot i styrelsen som är äldst agera ordförande.

Avgår ordförande eller vice ordförande under mandatperioden utser styrelsen inom sig ny ordförande eller vice ordförande.

Avgår ledamot eller ersättare har styrelsen rätt att adjungera person till styrelsen fram till att ny ledamot eller ersättare har valts. Förslag till adjungerad person lämnas av den kommunen som den avgående ledamoten eller ersättaren representerade.

§ 8

Styrelsen sammanträder de tider som styrelsen beslutar samt när ordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna begär att sammanträde ska äga rum.

Vid styrelsemöte förs protokoll.

Ordföranden ansvarar för att kallelse till styrelsemöte skickas ut. Styrelsen får själv besluta om rutiner för kallelse och protokoll till styrelsemöte.

§ 9

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden och ska alltid underrättas om dessa.

Vid ledamots förhinder eller avgång kallas ersättare att tjänstgöra som ledamot.

§ 10

Styrelsen är beslutför då fler än hälften (7) av ledamöterna är närvarande.

§ 11

Styrelsen kan utse beredningar eller andra organ för verkställighet och beredning. Styrelsen ansvarar för tillsättning av förbundschef.

Förbundsmöte

§ 12

Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande förbundet och dess verksamhet genom förbundsmöten.

Förbundsmöte genomförs årligen innan utgången av april månad på tid och plats som bestäms av styrelsen. Vid förbundsmöte förs protokoll.

Vid det första ordinarie förbundsmötet året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum sker val av styrelse för hela mandatperioden. Vid andra förbundsmöten sker eventuella fyllnadsval.

Förbundets styrelse ansvarar för att kallelse till förbundsmötet går ut till kommunerna i god tid. Föredragningslista med därtill hörande handlingar ska skickas till ombuden senast 14 dagar före förbundsmötet.

Följande ärenden ska behandlas vid det årliga förbundsmötet:

  • Upprop
  • Val av presidium för förbundsmötet
  • Val av två justerare och två rösträknare
  • Genomgång och godkännande av årsberättelse för föregående år
  • Genomgång av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Fastställande av verksamhetsplan och budget.
  • Fastställande av kommunernas medlemsavgift.
  • Valärenden
  • Motioner och interpellationer
  • Övriga ärenden

Förbundsmöte behandlar av styrelsen framlagda förslag samt motioner och interpellationer.

Extra förbundsmöte

§ 13

Extra förbundsmöte hålls enligt beslut av ordinarie förbundsmöte eller då förbundets styrelse finner det påkallat. Extra förbundsmöte ska hållas om minst en tredjedel av medlemmarna eller revisorerna begär det.

Val av ombud

§ 14

Varje medlemskommun utser ett ombud vardera inför det år som följer efter året då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägde rum.

Ombud utses för samma mandatperiod som gäller för ledamot i kommunens nämnder.

För samma period utses personlig ersättare för ombud.

Motion

§ 15

Motion kan väckas av ombud eller tjänstgörande ersättare och ska ha kommit in till styrelsen senast två månader innan förbundsmötet.

Styrelsen ska till förbundsmötet avge utlåtande över motion med förslag till beslut.

Vid extra förbundsmöte är motionsrätten begränsad till ärende som föranlett mötet. Styrelsen bestämmer motionstiden.

Interpellation

§ 16

Vid förbundsmöte får ombud eller tjänstgörande ersättare ställa interpellationer som ska besvaras av styrelsens ordförande eller, på uppdrag av ordföranden, av en tjänsteman.

Interpellationen ska ha kommit in senast två veckor före förbundsmötet. Vid extra förbundsmöte är interpellationsrätten begränsad till ärende som föranlett mötet.

Regler vid omröstning

§ 17

Vid omröstning inom organ som regleras i dessa stadgar gäller enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar.

Omröstning sker öppet med undantag för omröstning vid val som ska ske med slutna sedlar.

Vid lika röstetal avgörs ärendet genom ordförandes utslagsröst. Gäller ärendet valfrågor avgörs ärendet genom lottning.

Revisorer

§ 18

Vid det första ordinarie förbundsmötet uppdras styrelsen att välja tre revisorer för granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper.

En revisor ska komma från ordförandes kommun samt två revisorer från vice ordförandes kommun.

En av revisorerna utses att vara sammankallande.

Revisorerna utses för hela mandatperioden, dvs. till det första ordinarie förbundsmötet efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägt rum.

En auktoriserad revisor eller godkänd revisor ska anlitas som sakkunnigt biträde. Revisionen ska utföras enligt revisionslagen.

Revisorerna ska årligen avge revisionsberättelse över verkställd granskning och ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 19

Ombud vid förbundsmöte, ledamot eller ersättare i styrelsen eller tjänsteman inom förbundet får ej väljas till revisor.

Valberedning

§ 20

Styrelsen utgör valberedning. Valberedningens uppdrag är att förbereda valärenden.

Ersättningar för förtroendeuppdrag

§ 21

Respektive medlemskommun betalar arvode till ombuden samt styrelsens ledamöter och ersättare enligt sina bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.

Ersättning till revisorerna och till styrelsens ordförande och vice ordförande utgår från förbundet enligt bestämmelser som fastställs på förbundsmöte.

Firmateckning

§ 22

Styrelsen beslutar om tecknande av förbundets firma.

Avgifter till förbundet

§ 23

Medlemskommun ska betala årsavgift till förbundet.

Förbundsavgiftens storlek fastställs varje år av förbundsmötet.

§ 24

Förbundets styrelse får besluta att särskilda avgifter får tas ut för speciella tjänster som förbundet tillhandahåller.

Medlemskapets upphörande

§ 25

Utträde ur förbundet får äga rum endast vid slutet av kalenderår. Begäran härom ska göras skriftligen till styrelsen senast den 31 december året dessförinnan.

Utträdande medlem får ingen ersättning för andel i kommunförbundets tillgångar. Särskilda regler gäller för Kommunernas Hus AB enligt § 27 i dessa stadgar.

Uteslutning av medlem, som icke fullgör sina förpliktelser enligt dessa stadgar, förutsätter beslut av förbundsmöte.

Utesluten medlem får ingen ersättning för andel i kommunförbundets tillgångar. Särskilda regler gäller för Kommunernas Hus AB enligt § 27 i dessa stadgar.

Upplösning av förbundet

§ 26

Beslut om upplösning av föreningen fattas med 2/3 kvalificerad majoritet vid två förbundsmöten med minst två månaders mellanrum.

Vid beslut om upplösning av föreningen ska samtidigt fattas beslut om vem som ska verkställa upplösning och likvidation.

Efter upplösningen tillfaller föreningens tillgångar medlemskommunerna.

Särskilt om Kommunernas Hus

§ 27

Kommunförbundet Kalmar län äger 100 % av aktierna i Kommunernas Hus i Kalmar AB.

Om Kommunförbundet Kalmar län träder i likvidation eller kommunförbundets tillgångar av annan anledning ska fördelas mellan medlemmarna, ska aktierna i Kommunernas Hus i Kalmar AB delas mellan länets 12 kommuner.

Fördelningen ska ske proportionellt efter den grund som gäller för kommunernas avgift till Kommunförbundet Kalmar län för det år som fördelningen äger rum och som om alla 12 kommunerna i länet fortfarande är medlemmar.

Stadgeändring

§ 28

Förbundets stadgar antas av förbundsmöte. Ändring av stadgarna görs på ordinarie eller extra förbundsmöte med 2/3 kvalificerad majoritet.

Ikraftträdande

§ 29

Dessa stadgar träder i kraft 23 augusti 2018.