Hälsa och social välfärd

Vi erbjuder en samordnande roll inom breda och angelägna områden. Vi arbetar på kommunernas uppdrag med samhällets utmaningar och utveckling, för medborgarnas bästa. Vi vill åstadkomma resultat tillsammans med andra.

Verksamhetsområdet hälsa och social välfärd

Vi arbetar med utvecklingsfrågor med fokus på kommunernas socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård samt miljösamverkan. Genom sakkunniga från kommunerna och Region Kalmar län deltar vi också i utrednings- och arbetsgrupper på både nationell och regional nivå.

Våra utvecklingsledare bedriver utvecklingsarbete inom områdena barn och unga, missbruk och psykisk hälsa samt äldre. Verksamheten innehåller samordning av b.la. kommunernas social- och omsorgschefsnätverk, där vi bidrar  i arbetet med omvärldsbevakning och kunskapsutveckling inom socialtjänst, vård och omsorg. Mer information om de fyra områdena inom utvecklingsarbetet, den regionala samverkans- och stödstrukturen

Länsgemensam ledning

Vi är en aktör inom den regionala samverkans- och stödstrukturen, Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård samt skola i Kalmar län. Målet är att strukturen långsiktigt ska försörja regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd och stimulera till goda insatser som kan ge förbättringar för patienter och brukare samt utveckla arbetssätt. Samverkan sker med Utvecklingsrådet som består av personer med egen erfarenhet av vård, stöd och omsorg. Rådet har representanter i Länsgemensam ledning. Brukare, patienter och närståendes medverkan är en viktig del för utvecklingen av stöd, vård och omsorg i Kalmar län. Detta struktureras b.la. genom enskilda individers delaktighet i Intressebanken. Till mer information om vårt arbete i Länsgemensam ledning

Miljösamverkan

Inom Miljösamverkan Sydost samordnar vi tillsynsmyndigheterna inom miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län. Verksamheten stöds ekonomiskt av samtliga kommuner i båda länen, Länsstyrelsen i Gotlands och Kalmar län samt Kommunförbundet i Kalmar län.

Kontakt

Cecilia Frid Processledare Nära vård, tf verksamhetsledare HoSV 0480-453891 Skicka e-post