Barn och unga

Barn och unga

Utvecklingsarbetet sker genom samverkan dels mellan Kalmar län kommuners socialtjänster, skola och Region Kalmar län, dels mellan Kalmar läns kommuners socialtjänsters sociala barn- och ungdomsvård.

Arbetet mellan Kalmar län kommuners socialtjänst, skola och Region Kalmar län samordnas av Region Kalmar län. Det sker på uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst, skola och angränsande område hälso- och sjukvård. Arbetet drivs framåt av kommunförbundets utvecklingsledare tillsammans med en samordnad grupp för barn och unga där representanter från de olika verksamhetsområdena deltar.

Arbetet mellan Kalmar läns kommuners socialtjänsters sociala barn- och ungdomsvård samordnas av Kommunförbundet och sker på uppdrag av social- och omsorgscheferna i Kalmar län. Arbetet drivs framåt av kommunförbundets utvecklingsledare tillsammans med ytterligare en samordnad grupp för barn och unga där representanter från kommunernas sociala barn- och ungdomsvård deltar.

Många barn och ungdomar upplever idag psykisk ohälsa och mycket tyder på att den ökar. Att drabbas av psykisk ohälsa som barn eller ungdom kan ge allvarliga konsekvenser, exempelvis alkohol- och drogmissbruk, självskadebeteende eller självmordsförsök.

För att kunna förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga behöver olika verksamheter samordna sina insatser i större grad.

Utvecklingsarbetet med barn och unga styrs genom områden som prioriterats av Länsgemensam ledning samt Social- och omsorgschefsnätverket

Samverkan mellan Kalmar läns kommuners socialtjänster, skola och Region Kalmar län

Områden där det bland annat sker ett gemensamt utvecklingsarbete är samverkan inom:

 • Samordning mellan Socialtjänst/Skola/Region Kalmar län kring barn och ungas hälsa
 • Hälso- och munhälsoundersökningar för placerade barn
 • Föräldraskapsstöd
 • Ungdomsmottagningar
 • Säkerställande att arbetet enligt barnkonventionen stärks
 • Öka barns delaktighet

Samverkan mellan Kalmar läns kommuners socialtjänsters sociala barn- och ungdomsvård

Områden där det bland annat sker ett gemensamt utvecklingsarbete är samverkan inom:

 • Öppna jämförelser, statistik och systematisk uppföljning
 • BBIC
 • Familjehemsvård
 • Familjerätt
 • Familjeorienterat arbetssätt

Kontakt

Anne Borgernäs Utvecklingsledare Barn och unga 0480-45 67 24 Skicka e-post

Relaterad information

-Orosanmälningar till socialtjänsten

-Infobrev BoU

-2018

-2019

-Behovet av familjehem

Dokument

ÖK SKS (Samverkan Socialtjänster i Kalmar län); ÖK familjehemsutbildning.

Länk till ÖK landsting och kommun; ÖK barn och ungas hälsa. ÖK hälso- och munhälsoundersökningar placerade barn. ÖK SIP. Handlingsplan psykisk hälsa för barn och unga i Kalmar län.

Externa länkar

Socialstyrelsen

SKL

Kunskapsguiden

Uppdrag psykisk hälsa

Barnombudsmannen

MFOF(Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd)