Barn och unga

Utvecklingsarbetet sker genom samverkan dels mellan Kalmar län kommuners socialtjänster, skola och Region Kalmar län, dels mellan kommunernas socialtjänsters sociala barn- och ungdomsvård.

Arbetet mellan Kalmar län kommuners socialtjänst, skola och Region Kalmar län samordnas av Region Kalmar län. Det sker på uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst, skola och angränsande område hälso- och sjukvård. Arbetet drivs framåt av utvecklingsledare på kommunförbundet och Region Kalmar län tillsammans med en samordnad grupp för barn och unga där representanter från de olika verksamhetsområdena deltar.

Arbetet mellan Kalmar läns kommuners socialtjänsters sociala barn- och ungdomsvård samordnas av Kommunförbundet och sker på uppdrag av social- och omsorgscheferna i Kalmar län. Arbetet drivs framåt av kommunförbundets utvecklingsledare tillsammans med ytterligare en samordnad grupp för barn och unga där representanter från kommunernas sociala barn- och ungdomsvård deltar.

Många barn och ungdomar upplever idag psykisk ohälsa och mycket tyder på att den ökar. Att drabbas av psykisk ohälsa som barn eller ungdom kan ge allvarliga konsekvenser, exempelvis alkohol- och drogmissbruk, självskadebeteende eller självmordsförsök. För att kunna förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga behöver olika verksamheter samordna sina insatser i större grad.

Utvecklingsarbetet med barn och unga styrs genom områden som prioriterats av Länsgemensam ledning samt Social- och omsorgschefsnätverket.

Samverkan mellan Kalmar läns kommuners socialtjänster, skola och Region Kalmar län

Länk till Samarbetsportalen som finns på Region Kalmar län webbplats. Områden där det bland annat sker ett gemensamt utvecklingsarbete är samverkan inom:

 • Samordning mellan Socialtjänst/Skola/Region Kalmar län kring barn och ungas hälsa
 • Hälso- och munhälsoundersökningar för placerade barn
 • Föräldraskapsstöd
 • TSI (Tidiga Samordnade Insatser)
 • Ungdomsmottagningar
 • Barnrättsarbete
 • Öka barns delaktighet

Samverkan mellan Kalmar läns kommuners socialtjänsters sociala barn- och ungdomsvård

Områden där det bland annat sker ett gemensamt utvecklingsarbete är samverkan inom:

 • Öppna jämförelser och systematisk uppföljning
 • BBIC
 • Familjehemsvård
 • Familjerätt
 • Familjeorienterat arbetssätt

Dokument

ÖK familjehemsutbildning

Handlingsplaner, Överenskommelser och praktiska anvisningar som ombesörjer både Kommunerna och Region Kalmar län finns på Region Kalmar läns hemsida i Samarbetsportalen

Informationsbrev Barn och unga

2019: Februari

2019: Maj

Externa länkar

Socialstyrelsen, stöd i arbetet med barn och unga

SKR, Barn och unga inom socialtjänsten

Kunskapsguiden

Barnombudsmannen

MFOF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd)

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)

Uppdrag psykisk hälsa