Missbruk och psykisk hälsa

Missbruk och beroende

Kommunerna och Region Kalmar län arbetar gemensamt med att utveckla missbruks- och beroendevården. Tex har en överenskommelse om samverkan kring personer med riskbruk, missbruk och beroende upprättats.

Personal inom missbruks- och beroendevården i länet erbjuds kontinuerligt utbildningar i flera metoder rekommenderade i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Utbildningarna anordnas såväl Kommunförbundet Kalmar län som Kliniska Tränings Center (KTC) vid Region Kalmar län. Planerade utbildningar hittas under Kurser och konferenser.

Vi stödjer även kommunerna i att utveckla ett familjeorienterat arbetssätt med syfte att öka samordningen vid utredning och stöd i familjer med missbruk.

Psykisk hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort en överenskommelse med syfte att stimulera utvecklingsarbete och skapa förutsättningar för lokala och regionala analyser av de utmaningar som respektive län står inför och att identifiera behov och utvecklingsmål lokalt och regionalt samt att förbättra ungas psykiska hälsa.

Ansvariga för att driva det regionala arbetet framåt är samordningsgruppen psykisk hälsa med representanter från länets kommuner och Region Kalmar län tillsammans med utvecklingsledaren. I länet finns även ett nätverk av kontaktpersoner från varje kommun som också är den lokala kontakten till SKR.

Arbetet leds av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län bestående av kommunernas social- och omsorgschefer samt regionens förvaltningschefer.

I länet finns en överenskommelse om samverkan mellan Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.

Sedan 2016 finns ett handlingsprogram för självmordsförebyggande åtgärder i Kalmar län i det gemensamma arbetet i Länsgemensam ledning. Utbildningar i Mental Health First Aid (MHFA) har genomförts sedan 2015 och kommer fortsätta erbjudas personal inom region och kommun.

Sofia Ludvigsson Utvecklingsledare Missbruk och psykisk hälsa 0480-45 67 74 Skicka e-post