CAN-undersökningen 2021

ANDTS-erfarenheter i Kalmar län årskurs 9 och gymnasiets år 2 2021

Sedan 1990-talet har CAN på uppdrag av kommuner, regioner och länsstyrelser åtagit sig att genomföra utökade datainsamlingar i samband med ordinarie riksundersökningar. I anslutning till 2021 års rikstäckande undersökning av skolelevers drogvanor gav Kommunförbundet Kalmar län samt Länsstyrelsen Kalmar CAN i uppdrag att genomföra en totalundersökning i årskurs 9 och i gymnasiets år 2 i regionen. Detta är den fjärde totalundersökning som genomförts i Kalmar län. Vimmerby kommun deltar ej i den regionala undersökningen. 

Resultat CAN-undersökningen 2021

Alkohol 

Alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2, var 2021 på fortsatt historiskt låga nivåer. 

I årets upplaga av CAN:s nationella skolundersökning svarade 36 procent i årskurs 9 och 67 procent i gymnasiets år 2 att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Bland niondeklassarna stannade nedgången av åren före pandemin, men har nu fått ny fart.  

I Kalmar län syns en tydlig nedgång i alkoholkonsumtion både bland elever i årskurs 9 som gymnasiet år 2. I år 2 har årskonsumtionen gått från 3,3 liter i genomsnitt per år till 2.5 liter sedan 2015. Det är en större andel alkoholkonsumenter bland flickor än pojkar i både årskurs 9 som gymnasiet år 2 både i Kalmar län samt i riket. 

Tobak

Även rökningen har minskat kraftigt bland svenska skolungdomar. Nedgången fortsatte även under 2021. 8 procent i årskurs 9 respektive 17 procent i gymnasiets år 2 klassificerades som rökare. 

Sedan 70-talet har rökarna i årskurs 9 halverats två gånger om. 

Snusningen har däremot ökat i båda årskurserna under de senaste åren. Särskilt tydlig syns uppgången bland flickor. Det är dock fortfarande betydligt vanligare att snusa bland pojkar. Det var 11 procent i årskurs 9 och 23 procent bland gymnasieleverna som snusade år 2021. 

Kalmar län följer rikets trend i en minskning av andel rökare i både årskurs 9 som gymnasiet år 2. I årskurs 9 klassificerades 6 procent av pojkarna och 12 procent av flickorna som rökare. I årskurs 2 svarade totalt 21 procent att de rökte och det var ungefär lika vanligt bland pojkar som flickor. Likt riket har snusandet ökat i Kalmar län de senaste åren och i årskurs 9 klassificerades 16 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna som snusare. I gymnasiet svarade 32 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna i länet att de snusade, vilket var vanligare än i riket. 

Narkotika och icke-förskrivna läkemedel

Narkotikaerfarenheten brukar variera något från år till år. I ett längre perspektiv har den varit på ungefär samma nivåer de senaste 20 åren. I årets mätning låg användandet i det lägre spannet. Det vanligaste preparatet är cannabis. 

Resultat CAN-undersökningen 2021

Kontakt

Daniel Abrahamsson Utvecklingsledare Missbruk och psykisk hälsa 0480-45 67 22 Skicka e-post