Unga och utbildning

Vi arbetar med utbildningsfrågor kopplade till skolutveckling, digitalisering, barn och ungas hälsa, integration samt ungdomsfrågor som berör motivation, delaktighet och engagemang. Vi arbetar utifrån uppdrag från länets tolv kommuner och utifrån nationella riktlinjer och styrdokument.

AV-Media Kalmar län

AV-Media är länets kompetenscentrum för film och digital pedagogik. Vi servar länets skolor och förskolor med strömmad film, utbildning i och utlåning av teknisk utrustning, samt omvärldsbevakning när det gäller skolutveckling och digitalisering.

Till AV-Medias webbplats

Motivation leder till framgång

Vi är projektägare till det som till viss del är en fortsättning av projektet Plug In. Syftet med projektet är att ta fram metoder för och vägar att nå den målgrupp elever och unga som har svårigheter att klara av skolan. Det är sex lokala delprojekt som berör nio av länets tolv kommuner där man arbetar med elever/ungdomar i åldern 15-19 år, det vill säga grundskolan årskurs 9 till och med gymnasiet. Två andra målgrupper är de ungdomar som varken befinner sig i utbildning eller arbete, samt den grupp ungdomar som är unga omsorgsgivare, det vill säga de som tar ansvar för nära anhöriga eller vänner. Projektet avslutas 31 augusti 2020.

Mer information om Motivation leder till framgång

Ungdomsfrågor

Kommunförbundet sammankallar och faciliterar Barn- och ungdomsnätverket (BoU). Syftet är att samordna, sprida och implementera det arbete som görs med ungdomar i länets kommuner. Vi samordnar utifrån önskemål utbildningsinsatser kring ungdomsfrågor. I uppdraget ingår också att organisera arbetet med ungdomsenkäten LUPP som genomförs i länet vart tredje år.

Mer information om Barn- och ungdomsnätverket och LUPP

CaSYPoT

CaSYPoT är ett internationellt projekt i Södra Östersjöområdet som tar fram ungdomsstrategier och strävar att förbättra ungdomars levnadsvillkor, samt ökad delaktighet och inflytande. Projektet syftar också till att öka transnationell kapacitet kring samarbete hos lokala ERB-aktörer.

Projektet avslutas vid halvårsskiftet 2019.

Kontakt

Peo Fahlström Verksamhetsledare unga och utbildning 0480-45 67 41 Skicka e-post