Barnkonventionen

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 vilket innebär att i alla beslut som berör barn och unga måste ett barnrättsperspektiv finnas med. Det ställs därmed högre krav på kommunerna att stärka sitt barn­rätts­arbete och se till att rättig­heterna omsätts i praktiken. Det är inte bara de områden som är inriktade på enskilda barn som berörs, som till exempel barnomsorg, skola och socialtjänst, utan även områden som traditionellt inte förknippas direkt med barn, till exempel i samhälls- och bostadsplanering samt trafik- och miljöfrågorBarnkonventionen ska genomsyra all verksamhet som på något sätt berör barn och unga. Hos UNICEF går det att läsa mer om Barnkonventionen och dess artiklar: https://unicef.se/barnkonventionen 

Här nedan har vi samlat lokala, regionala och nationella tips, metoder och verktyg kring arbetet med att implementera barnkonventionen på lokal och regional nivå. Ni kan bland annat läsa om Kalmar läns satsning med att utbilda barnrättskoordinatorer i länets alla kommuner.  

Nationella tips

Litteratur

 • Implementering av barnkonventionen: med hjärta och hjärna, författare: Marie Lundin Karphammar
  Om boken: Implementering av barnkonventionen är utformad som en grundbok i hur barnkonventionen kan implementeras i en kommun. Boken vill ge läsaren en helhetsbild av vad barnkonventionen innebär och en bättre förståelse för hur den kan användas i praktiken i syfte att stärka barnets rättigheter. 

Hemsidor, metoder och verktyg för verksamheter 

 • Barnombudsmannen
  Här finns kunskap om barnkonventionen och hur den kan genomföras inom myndigheter, kommuner och regioner.
 • Rättighetsfokus 
  Rättighetsfokus drivs av Susann Swärd som skräddarsyr utbildningar och verksamhetsstöd inom bland annat barnets rättigheter för kommuner, regioner, länsstyrelser, föreningar, organisationer och statliga myndigheter. Här finns handböcker, utbildningar och metoder samlade.
 • SKR:s framgångsfaktorer för barnrättsarbete
  Många års erfarenheter av lokalt och regionalt barnrättsarbete har visat att det finns ett antal framgångsfaktorer som är viktiga att beakta. Här presenteras framgångsfaktorerna i nio steg.
 • SKR:s implementeringsnycklar
  Implementeringsnycklarna kan användas som ett stöd till kommuner och regioner för att se hur arbetet med barnets rättigheter har utvecklats. Se detta som ett inspirationsmaterial och komplettera gärna med egna nycklar som är relevanta för just ert arbete inom styrning, ledning, kunskapsutveckling och implementering.

Webbutbildningar och filmer

 • Filmen “Vuxenperspektivet”
  En kritisk granskning av vuxennormen. Artikel 12 i barnkonventionen berör barns rätt till inflytande i alla frågor som rör dem och är en av grundpelarna i barnkonventionen, men hur möjliggör du och din verksamhet barns perspektiv? Filmen är gjord av Skånes kommuner i samverkan med Region Skåne.

Poddar

Det finns många poddar ute nu som belyser barnrätt. Vi vill tipsa om bl.a. Barnrättssnack där Vimmerby är med i avsnitt 55.

Barnrättssnack

Snacka om barnrätt – Länsstyrelsen Stockholm

Metoder och verktyg för skolan

 • Mina rättigheter (Barnombudsmannen)
  Mina Rättigheter är en webbplats om barn och ungas mänskliga rättigheter gjord av BarnombudsmannenHär finns lektioner för skolan om barnkonventionen och det finns både en elev och en pedagogdel. Hemsidan hjälper elever att lära sig om vilka rättigheter de och alla andra barn har, varje dag runt om i hela världen. Läs textertitta på videos eller gör quiz.
 • Rättighetsbaserad skola, metod från UNICEF
  En rättighetsbaserad skola är en arbets­modell från UNICEF Sverige, där hela skolans arbete tar sin utgångs­punkt i barn­konven­tionen. Syftet är att aktivt stärka respekten, skyddet och främ­jandet av barns mänsk­liga rättig­heter inom skolan.

Verktyg och tips för föräldrar, vårdnadshavare eller andra vuxna

 • Handbok för föräldrar
  Information från Länsstyrelsen om barns rättigheter och föräldraskap till dig som är förälder eller annan viktig vuxen till ett barn.
 • Föräldraskapsstöd
  Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd.

Regionala tips

Barnrättskoordinatorer Kalmar län: I Kalmar län har ett antal barnrättskoordinatorer utbildats länets alla kommuner via Marie Lundin Karphammar, utbildare på Sveriges kommuner och regioner (SKR). Utbildningen har ägt rum under fem heldagar som sträckt sig över 2020 och 2021. Deltagarna har fått övergripande kunskap och kompetens kring barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa praktiskt i kommunal verksamhet. Målet med barnrättskoordinatorerna är att skapa förutsättningar för att systematisera arbetet med att uppfylla barnkonventionen som lag. För mer information kontakta claudia.kjellstrand@kfkl.se

Globträdesmodellen, barnpiloter och checklistor i Vimmerby: Vimmerby kommun arbetar med metoder som Globträdesmodellen och barnpiloter, samt använder sig av checklistor i alla sammanträdesrum. 

1900-meter barnkonventionen i Vimmerby: Ett kort motionsspår vid VOK (Vimmerby orienteringsklubb). Det är en 1,9 km lång slinga med övningar, lekar och information om barnkonventionen. Barnkonventionsspåret syftar till att på ett enkelt och lustfyllt sätt sprida kunskap om barnets rättigheter.

Metodbank för barnkonventionen i VimmerbyMetodbanken finns på Fabriken (Bondebygatan 17). Här har du möjlighet, under Fabrikens öppettider, att låna material, spel, tidningar och ta del av information om barnkonventionen. Detta är ett sätt att underlätta för alla som arbetar med barn och ungdomar att lära ut barnkonventionen och vem vet, kanske du själv kan lära dig något nytt.

Effekter av coronapandemin i ny barnkonsekvensanalys
Mörbylånga kommun har gjort en undersökning om hur barns hälsa och livssituation påverkats av pandemin.

Nu är det här! Kunskaps- och metodstöd för prövning av barnets bästa
Länsstyrelsen är i sin myndighetsutövning skyldig att beakta barnets bästa i alla åtgärder och beslut som rör ett enskilt barn eller barn som grupp, direkt eller indirekt. Men hur bedömer man som medarbetare vad som är barnets bästa, vad man kan göra för att tillgodose barnets bästa inom ramen för sin yrkesutövning, och om barn överhuvudtaget berörs av det beslut man ska fatta? Det här kunskapsstödet är till för att hjälpa dig med dessa frågor.

Handlingsplaner för att stärka barns rättigheter

Nybro kommuns handlingsplan för att stärka barns rättigheter

Implementering av barnkonventionen i Kalmar kommuns verksamheter