Delaktighet och inflytande

Unga har rätt att känna till sina möjligheter och rättigheter till delaktighet och inflytande. Målet för den svenska ungdomspolitiken är att unga ”ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”. Unga ska kunna göra sina röster hörda i frågor som berör dem men även i frågor som har betydelse för samhället i stort.  

Här nedan har vi samlat lokala, regionala och nationella tips, metoder och verktyg kring arbetet med att öka ungas delaktighet och inflytande på lokal och regional nivå. 

Metod– och handböcker för kommuner

 • Metodbok Hackathon – en metod för ökat inflytande
  I Borås har man använt Hackathon som en metod för att låta unga komma till tals i stads- och samhällsutvecklingen, främja ungas innovationskraft och förändra kommunala delaktighetsprocesser. Syftet med den här metodboken är att beskriva hur denna metod ser ut, så att fler ska kunna använda hackathon som en metod för ökat inflytande. 
 • Praktisk handbok i ungas inflytande
  Ett material från Ungdomspolitiken i Lund. Det här materialet är tänkt att fungera som ett stöd för dig som är tjänsteperson och vill samla in ungas åsikter. I materialet hittar du stöd genom hela dialogprocessen. Du får dels exempel på fyra färdiga upplägg som du kan använda i dialog, men också stöd i vad som är viktigt att tänka på inför en dialog och hur man kan göra för att återkoppla till ungdomarna.

Projekt och metoder för dialog och återkoppling

 • Ungdomsdialog (UNIK-metoden) – metod för ökad delaktighet
  En metod i Västerås för att öka ungas delaktighet. Syftet är att hjälpa politiker att förstå ungas behov, och att ge unga en möjlighet till delaktighet och påverkan. Ungdomsdialog fångar upp idéer och tar vara på engagemang som kan bidra till långsiktig hållbar förändring.
   
 • Ungdomsforum – metod för återkoppling:
  En film från Hultsfreds kommun angående metoden ungdomsforum och återkoppling av Lupp-resultatet fån 2018.

Metodstöd för socialtjänst eller hälso- och sjukvård

 • Kunskapsguiden – metodstöd för samtal med barn
  Kunskapsguiden samlar publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer, checklistor och andra kunskapsstödjande produkter för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Du som i ditt arbete möter barn får i det här temat ett generellt och grundläggande stöd för samtal med barn.
   
 • Metodstöd för socialtjänst: Prata med barn
  Ett metodstöd för dig som arbetar med barn inom socialtjänsten.

Rapporter

 • SKR & MUCF – Ungas inflytande i den lokala beslutsprocessen
 • Fokus 21 är en del i uppföljningen av den svenska ungdomspolitiken och bygger på tre stora enkätundersökningar från 2004-2021, samt intervjuer med unga. Rapporten visar att det finns ett stort och stabilt intresse för politik och samhällsfrågor hos unga. Många är intresserade av samhällsfrågor, politik och händelser i andra länder.