Hälsa

En god hälsa tidigt i livet leder till att unga kan skapa goda sociala relationer och tillgodogöra sig utbildning. Detta påverkar i sin tur bland annat möjligheterna till trygghet, arbete och inkomst.

Ungas hälsa är därför avgörande för flertalet andra aspekter senare livet. Idag finns det dock stora skillnader i ungas hälsa, bland annat utifrån om man är kille eller tjej, vilken bakgrund man har och familjens ekonomiska situation. Det finns också hälsoskillnader mellan personer i särskilt utsatta situationer och den övriga befolkningen. Särskilt tydliga är dessa skillnader för personer med funktionsnedsättning, HBTQ-personer och vissa nationella minoriteter.

Ungas hälsa, i synnerhet den psykiska hälsan, har uppmärksammats i ett flertal rapporter under 2000-talet. Det konstateras att de flesta ungdomar i Sverige mår bra, men att psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär har ökat betydligt de senast årtiondena, för att under de senaste åren ha stannat på en relativt konstant och hög nivå i jämförelse med resten av befolkningen. Ungas psykiska hälsa är därför även ett av de prioriterade områdena i den nationella ungdomspolitiken.

Lokala, regionala och nationella tips, metoder och verktyg kring arbetet med ungas hälsa

Metoder och verktyg: https://porrfribarndom.se/

Metoder och verktyg: https://ungarelationer.se/

Metoder och verktyg: https://sexochrelationer.se/

Metoder och verktyg: http://samtyckeskultur.nu/

Verktyg: https://vaga-beratta.1177.se/#/vad-vuxna-far-och-inte-far-gora

Kontakter – Du som arbetar inom skola och elevhälsa kan möta barn och unga med psykisk ohälsa i olika skeden. Vard-vid-psykisk-ohalsa_Region-Kalmar-lan.pdf (kfkl.se)

Forskning: Våldsporr och dess skadliga konsekvenser för ungas sexuella hälsa SP02170720120108170 (kfkl.se)