Samhällsorientering

Samhällsorientering på modersmål

Samhällsorientering är enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare en obligatorisk del av nyanländas etableringsplan.

Kommunerna ska erbjuda nyanlända flyktingar samhällsorientering på modersmål i minst 60 timmar. Syftet med att driva verksamheten regionalt är att ge samtliga kommuner i regionen möjlighet att erbjuda en likvärdig samhällsorientering på modersmål genom regionala samhällskommunikatörer. Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform, anpassat efter den nyanlända personens egna förutsättningar och perspektiv. Informationen ska därför helst ges på den nyanländes modersmål.

Samhällsorienteringen ska ses som en gemensam bas där kommunernas insatser kompletteras av kommunförbund, region, statliga myndigheter och andra aktörer.

Målet är att nyanlända invandrare får bättre beredskap att möta det svenska samhället som de ska bo och leva i och att tiden för deras etablering på arbetsmarknaden förkortas. Kännedom om det nya samhället ska stärka de nyanlända i deras roll som medborgare i det nya landet.

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om:

  • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
  • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
  • hur samhället är organiserat
  • praktiskt vardagsliv

Kontaktperson samhällsorientering

Claudia Kjellstrand Projektsekreterare unga och utbildning 0480-45 67 42 Skicka e-post

Anmälan till samhällsorientering på modersmål

Ansvarig handläggare på respektive kommun anmäler in deltagare.

Kontaktperson vid frågor om anmälan

Siv Karlsson Assistent kurs och administration, diarium 0480-45 67 06 Skicka e-post