Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Kommunförbundet Kalmar län är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Vår webbplatsadress är www.kfkl.se

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@kfkl.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändamål

Vid kontakt med oss behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, e-postadress, titel, organisation och telefonnummer. Syftet är att kunna behandla dina personuppgifter på det sätt som krävs för att kommunförbundet ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Uppgifterna används bland annat för att komma i kontakt med dig under pågående projekt samt för att informera om vår verksamhet.

Fullfölja avtal

Är du anställd på kommunförbundet behandlas även uppgifterna för personal- och ekonomiadministrativa ändamål.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Detta kan innebära att vissa uppgifter behöver behandlas på grund av lagstadgat krav eller för att kunna fullfölja ett avtal.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för

ändamål 1 – rättslig förpliktelse
ändamål 2 – uppgift av allmänt intresse samt samtycke, Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades
ändamål 3 – för att ingå och hantera avtal
ändamål 4 – rättslig förpliktelse samt avtal

Gallring

Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma att bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighet- och sekretesslagen samt Arkivlagen.

Utlämnande

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Kommunförbundet strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda personuppgifterna.

Information om cookies

På kommunförbundets webbplats används s.k. sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dator. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Tredjepartsprogram

Vi använder Google Analytics för att få en uppfattning om hur besökare använder vår webbplats, så som vilka sidor som besöks och hur många besök som görs.

Undvika cookies

Om du vill undvika cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Mer information om hur du går tillväga finns i din webbläsares hjälpavsnitt.