Kommunförbundet
Kalmar län

En bild som visar personer vid en dator, som i ett möte
2022-09-14

Ny rutin för stöd till efterlevande vid suicid

Tillsammans med Region Kalmar län har vi tagit fram en länsgemensam rutin där länsinvånare som har drabbats av en närståendes suicid erbjuds ett proaktivt och sammanhållet efterlevandestöd. 

Läs mer
2022-09-12

Gemensamt fokus i omställningen till nära vård

Den 1 september anordnade vi en konferensdag om nära vård där 55 chefer och ledare från Kalmar län deltog! Dagen syftade till att synliggöra kommunernas perspektiv i omställningen till nära vård inom hälso- och sjukvård och omsorg samt att ta fram gemensamma fokusområden att kraftsamla kring.

Läs mer
2022-07-01

Hur är läget med länets unga?

Nu är den länsövergripande LUPP-rapporten samt de lokala LUPP-rapporterna för 2021 lanserade. Rapporterna innehåller för första gången även kopplingar till Barnkonventionen, de Globala målen samt de nationella målen om jämställdhet.

Läs mer

Kurser och konferenser

Kommunförbundet erbjuder aktuell kompetensutveckling inom områden som berör den kommunala verksamheten.

Kommande evenemang

Vårt uppdrag

Vi främjar samverkan mellan kommunerna och skapar gemensamma plattformar för det primärkommunala uppdraget inom skola, socialtjänst och vård och omsorg.

Så här arbetar vi

Kommunförbundet består av tre verksamhetsområden.

Kurs och administration ger administrativt stöd till förbundet. Vi erbjuder också kurs- och konferensverksamhet för kommunernas gemensamma behov.

Inom Hälsa och social välfärd arbetar vi med frågor kring barn och unga, äldre, missbruk, psykisk hälsa, brukarmedverkan, miljösamverkan, arbetsmarknad och integration.

Unga och utbildning arbetar inom skolväsende, ungdomar och samhällsorientering. Här ingår även enheten AV-Media, ett regionalt kompetenscentrum för film och pedagogisk IT-användning och digitalisering för länets skolor och förskolor.

Våra verksamheter