Digitala kommuner i Kalmar län

Styrelsen för kommunförbundet gav i början av år 2020 förbundschefen i uppdrag att ta fram en gemensam plan för en inriktning, förbättrad samordning och utveckling av digitala möjligheter i länets kommuner.

En processledare tillsattes och det inledande arbetet kring digitala kommuner påbörjades under hösten 2020, med uppdrag att leda och samordna processer och verksamhetsutveckling mellan länets kommuners för smartare och effektivare användning av digitala möjligheter.

Långsiktig vision

Uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län” drivs av processledare Henrik Strömberg på kommunförbundet. Under hösten 2020 har han arbetat med att ta fram ett första förslag på vision och riktning för uppdraget. I dialog med kommunchefer och nyckelpersoner i länet arbetar man nu vidare med fokus på de kommande två åren. Beslut om långsiktig vision är togs av styrelsen den 10 december 2020.

Visionen för uppdraget är:

” Smartare kommunal välfärd genom samverkan kring digitaliseringens möjligheter”

Visionen lyfter fram vikten av samordning för länets kommuner. Genom samordning når vi tillsammans framgång och arbetar mer resurseffektivt i vårt arbete att utveckla digitala tjänster och ökad digital service. Samordning sker på olika nivåer. Uppdraget bör nyttja befintliga nätverk så långt som möjligt (olika chefsnätverk, LänsIT-råd etc.)

Riktning 2020–2022

Uppdraget riktas de två första åren in på att uppfylla ett antal utvalda delmål i den Regionala Digitala Agendan (2021–2022). Utvalda mål ses nedan:

Mål: Att öka den digital kompetensen i offentliga sektorn.
Detta görs genom att initiera utbildningssatsningar kring digital transformation för offentliganställda chefer och nyckelpersoner.

Mål: Öka kommunernas digitaliseringsgrad.
Detta görs genom att skapa möjligheter för gemensam och sammanhållen digital utveckling. Detta görs genom att genomföra erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och omvärldsbevakning via gemensamma kommunstrategiska dagar.

Mål: Att med hjälp av digitaliseringens möjligheter skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag samt nå högre kvalitet och effektivitet i den kommunala verksamheten.
Detta görs genom att genomföra gemensamma kompetenshöjande aktiviteter kring olika digitala verktyg.

Förutom ovan mål och nämnda insatser kommer uppdraget Digitala Kommuner i Kalmar län även genomföra nedan aktiviteter på sikt. Detta efter behov från kommuner i Kalmar län och genomförd omvärldsanalys av kommunförbunds digitaliseringsarbete i Sverige.

  • Genomföra olika kartläggningar inom länet (exempelvis olika verksamhetssystem hos kommunerna, utvecklingsprojekt på gång, utvecklingsbehov framöver, gemensamma verksamhetskritiska processer som ev kan automatiseras).
  • Tillsammans identifiera och starta gemensamma utvecklingsarbeten för en smartare kommunal välfärd.
  • Utbildningar i nya arbetssätt bör göras (t.ex. tjänstedesign, kundinvolvering, agilt arbetssätt, nyttoanalys, digitalt ledarskap, kundfeedback, beställarkompetens).
  • Förmedla information från nationella samarbeten t.ex Inera och SKR.