Slutspurt för projektet om digital elevhälsoenkät

Sedan augusti 2021 har vi samordnat projektet med att utveckla och digitalisera elevhälsoenkäten i Kalmar län i strävan efter att skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa bland barn och unga i regionen.


Uppdraget
I Kalmar län samlas hälsodata in från ca 14 500 elever in varje år där skolsköterskor erbjuder alla elever i förskoleklass, åk. 4, åk. 7–8 och åk. 1–2 på gymnasiet ett hälsosamtal i skolan som styrs av en elevhälsoenkät och genomförs enligt riktlinjer från skollagen. Detta har hittills skett på olika sätt i länet och det har saknats en teknisk lösning och administrativ rutin för att sammanställa hälsodata gällande barn och unga i Kalmar län. Effekter av en gemensam och digital elevhälsoenkät kommer att vara:

  • Digital och kvalitetssäkrad verksamhet – tid, miljö, säkerhet, förenkling.
  • Statistik som ger möjligheter att följa olika grupper av barn och unga i Kalmar län.
  • Bättre förutsättningar att planera, samverka, och genomföra insatser.
  • Jämlik och jämställd hälsa för barn och unga i Kalmar län genom länsgemensamma enkäter och arbetssätt.
  • Att barn och ungas delaktighet ökar.
  • En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.

Vad har hänt sedan projektstart?
Sedan projektets start har fyra länsgemensamma elevhälsoenkäter tagits fram som validerats med hjälp av skolsköterskor, elever, mätteknisk granskning av SCB och olika referensgrupper/expertis. Dessa har både tagits fram i print-format när digitalt inte varit möjligt, men främst har de digitaliserats i skolsköterskornas gemensamma journalsystem. Ett digitalt stöd till skolsköterskor/EMI (Elevhälsans medicinska insats) har tagits fram för guidning i elevhälsoenkäten och elevhälsosamtalet. Dessa har under hösten genomgått en pilotstudie hos en pilotgrupp. Det har också tagits fram förslag på reviderade Samtycken/Hälsouppgifter som kommer att finnas tillgängliga digitalt.

Se det digitala stödet för elevhälsosamtal och enkät här.

Vad kommer hända under våren 2023?
En utbildningsdag för EMI hölls i augusti och en ny utbildning planeras i januari 2023  i samtalsmetodik kopplat till de nya elevhälsoenkäterna och vägledningen/stödet. Under våren kommer även en revidering av enkät Förskoleklass planeras för pilotstudie. Projektet avslutas i augusti 2023.

Kontakt
Pija Lavås, projektsamordnare Elevhälsa
pija.lavas@kfkl.se