Nyhetsarkiv

Ny rutin för stöd till efterlevande vid suicid

Tillsammans med Region Kalmar län har vi tagit fram en länsgemensam rutin där länsinvånare som har drabbats av en närståendes suicid erbjuds ett proaktivt och sammanhållet efterlevandestöd. 

Gemensamt fokus i omställningen till nära vård

Den 1 september anordnade vi en konferensdag om nära vård där 55 chefer och ledare från Kalmar län deltog! Dagen syftade till att synliggöra kommunernas perspektiv i omställningen till nära vård inom hälso- och sjukvård och omsorg samt att ta fram gemensamma fokusområden att kraftsamla kring.

Hur är läget med länets unga?

Nu är den länsövergripande LUPP-rapporten samt de lokala LUPP-rapporterna för 2021 lanserade. Rapporterna innehåller för första gången även kopplingar till Barnkonventionen, de Globala målen samt de nationella målen om jämställdhet.

Utveckla din interkulturella kompetens

Med anledning av den förväntade flyktingströmmen från Ukraina vill vi påminna om att Kompetensverkstaden, som togs fram i projektet Vi blir fler – IKO för några år sedan, fortfarande finns kvar. Kompetensverkstaden är ett onlinebaserat utbildningsmaterial som erbjuder hjälp med att utveckla den interkulturella kompetensen – på ett enkelt och roligt sätt.

Digitaliserings-utbildning för chefer är i gång!

Utbildningen ”Att leda digital transformation” finns nu tillgänglig på Kommunförbundets kursportal och är framtagen för att ge en förståelse i vad digital transformation innebär för en kommun och dess olika förvaltningar.

Ny telefonsupport för hjälp med digital vård- och omsorg

Den 1 februari lanserades Support 2025, en avgiftsfri telefonsupport för personer som önskar få hjälp med digitala vård- och omsorgstjänster. Hit kan du på ett enkelt sätt ringa med små eller stora frågor och få hjälp och vägledning.

Psyk E bas senior- Gratis Webbutbildning

Webbutbildningen Psyk E-bas senior är en bred och innehållsrik utbildning som riktar sig till alla som arbetar med äldre människor och bygger på filmade föreläsningar och faktablad.

Elevhälsoprojektet

Projektet är i gång! Syftet är att utveckla och digitalisera elevhälsoenkäten. Målet är att säkerställa ett statistiskt underlag för analys av gruppen barn och unga, samtidigt som man också följer den enskilda elevens utveckling under skoltiden.

Stor satsning på utbildning inom digitalisering

Vår styrelse har gett oss i uppdrag att ta fram en gemensam plan för en inriktning, förbättrad samordning och utveckling av digitala möjligheter i länets kommuner. Detta gör vi inom projektet Digitala kommuner i Kalmar län där det just nu pågår det en stor utbildningssatsning.

På egna ben

Utmaningen På egna ben är ett initiativ som syftar till att få barn i åk 4–6 att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt – och därmed skippa de ofta kortare bilresorna.