Nyhetsarkiv

Elevhälsoprojektet

Projektet är i gång! Syftet är att utveckla och digitalisera elevhälsoenkäten. Målet är att säkerställa ett statistiskt underlag för analys av gruppen barn och unga, samtidigt som man också följer den enskilda elevens utveckling under skoltiden.

Stor satsning på utbildning inom digitalisering

Vår styrelse har gett oss i uppdrag att ta fram en gemensam plan för en inriktning, förbättrad samordning och utveckling av digitala möjligheter i länets kommuner. Detta gör vi inom projektet Digitala kommuner i Kalmar län där det just nu pågår det en stor utbildningssatsning.

På egna ben

Utmaningen På egna ben är ett initiativ som syftar till att få barn i åk 4–6 att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt – och därmed skippa de ofta kortare bilresorna.

Nya projekt för Miljösamverkan Sydost

Nu är det klart vilka projekt som Miljösamverkan Sydost kommer att jobba med under 2022.

Stort intresse för temadag ”Våld mot barn”

Drygt 300 personer från länets kommuner och från Region Kalmar län hade anmält sig till den digitala temadagen om ”Våld mot barn” som gick av stapeln den 5 maj.

Tolv kommuner i samverkan kring digitalisering

Kalmar läns tolv kommuner har samtliga undertecknat en avsiktsförklaring avseende samverkan kring digitalisering genom uppdraget ”Digitala kommuner i Kalmar län”.

Avtal för höjd kompetens klart

Ett avtal för olika utbildningsinsatser kring digital transformation för Kalmar läns tolv kommuner är tecknat med DigJourney. Avtalet omfattar genomförande av kompetenshöjande insatser för politiker och kommunala chefer genom både seminarier och innehållsproduktion för en digital lärplattform (e-learning).

Hur utvecklas arbetsmarknadsområdet?

En studie kring arbetsmarknadsarbetet länet genomförs under våren inom projektet ”Fortsatt samverkan leder till arbete” och på uppdrag av Region Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län. Syftet är att undersöka behoven och utmaningarna i kommunernas AME-verksamheter samt utarbeta ett förslag på en regional samverkansmodell för samverkan inom arbetsmarknadsområdet i Kalmar län.

Nya miljöprojekt

Miljösamverkan Sydost startar upp fyra nya projekt under 2021. I år satsar vi på: Klimatanpassning i tillsynen Riktlinjer för oljeavskiljare Uppföljning av tillsynsprojektet PFAS hos räddningstjänsten Samsyn inom kontrollområde spårbarhet (livsmedelsprojekt) Verksamhetsberättelsen för 2020 finns nu på vår hemsida. För mer information om arbetet inom MSO se www.miljosamverkansydost.se

50 år med AV-Media

Kommunförbundets äldsta verksamhet firar jubileum i år. AV-Media har servat länets skolor och förskolor med film för undervisning sedan 1971. Verksamheten startade med 16-milimetersfilm som sedan utvecklades vidare till DVD.